ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2545 / Vol. 25 No. 3 July-September 2002
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การแก้สมการบาวดารีเลเยอร์แบบลามินาร์ อัดตัวไม่ได้
ด้วยรูปแบบไฟไนดิเฟอร์เรน

วันชัย อัศวภูษิตกุล

ตัวแปรในการทำนายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุรพงษ์ ชูเดช และ วิภาวี เอี่ยมวรเมธ

อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียซัลเฟตต่อ growth rate, leaf area index
และ net assimilation rate ของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1

อรพิน เกิดชูชื่น และ ผ่องพรรณ พุทธาโร

การออกแบบ สร้าง พัฒนา 3-เฟส เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
วิโชค โห้ทองคำ และ วิริยะ พิเชฐจำเริญ

กระบวนการการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจาย
และไมโครเวฟสุญญากาศ

พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ มณฑิรา นพรัตน์ ดวงพร ตั้งบำรุงพงษ์
และ สุเทพ อภินันท์จารุพงศ์


พฤติกรรมการกรองและการไล่เค้กฝุ่นออกจากตัวกรองเซรามิก
มานะ อมรกิจบำรุง