ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2545 / Vol. 25 No. 2 April-June 2002
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้วิธีกระจายแถบความถี่
ธำรงรัตน์ อมรรักษา พงษกร จิระกุลสวัสดิ์ และ บัณฑิต ทิพากร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพลังงาน
ชิต เหล่าวัฒนา และ ธิดา ธัญญประเสริฐกุล

การสำรวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
ศึกษาเฉพาะกรณี 19 โรงเรียนในชุมชน

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

การศึกษาคุณลักษณะครูพึงประสงค์ของนักศึกษาและอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน
ที่มีต่อค่าฟลักซ์และการกักกัน

เสาวนีย์ เลิศวิไลยศ อนวัช สังข์เพ็ชร และ รัตนา จิระรัตนานนท์

การผลิตเจลปรับอากาศโดยใช้สารที่สกัดได้จากใบเตยหอม
น้องนุช เจริญกูล ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และ ดุษฎี อุตภาพ