ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2545 / Vol. 25 No. 1 January-March 2002
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต Cellulase-free Xylanase
จาก alkaliphilic Bacillus firmus K-1

ชนิดา เลิศศลารักษ์ กนก รัตนะกนกชัย และ คิน เลย์ คู

หุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย
ชิต เหล่าวัฒนา และ ทศพร บุญแท้

การวิเคราะห์โครงสร้างทางกลและเสถียรภาพของหุ่นยนต์เดินสองขา
ชิต เหล่าวัฒนา ฐิติศักดิ์ จันทร์พรหม และ ไพศาล สุวรรณเทพ

การเกิดออกซิเดชั่นและกลไกการเสียหายแบบ Spallation
ของผิวเคลือบฉนวนความร้อนที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส

ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์

อิทธิพลของธาตุผสมและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้าง
และสมบัติทางกลของเหล็กหล่อกึ่งแข็ง

นุชธนา พูลทอง


   บทความพิเศษ

ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ :
ตอนที่ 2 ความเร็วของบทความที่ถูกนำไปอ้างอิง

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ปรียานุช รัชตะหิรัญ วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ ธีระศักดิ์ หมากผิน