ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 / Vol. 24 No. 3 September-December 2001
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยการปรับแต่งค่าความสว่าง
ในระบบกล้ำความลึกของสัญญาณ

ธำรงรัตน์ อมรรักษา และ รพี พืชพันธ์

การปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดิลมอเตอร์
โดยผ่านแนวทางซิกส์ซิกม่า

ชิต เหล่าวัฒนา และ ณัฐพงศ์ วุฒิกร

อิทธิพลของลักษณะหน้าตัดช่องทางไหลที่มีผลต่ออุณหภูมิ
ของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในกระบวนการฉีดพลาสติก

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สมคิด สกุลศุภเศรษฐ์ เอกวิสข์ ไชยนาเคนทร์ และ สมเจตน์ พัชรพันธ์

ผลของสภาวะการอบแห้งต่อปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม
กิตติ แซ่โง้ว ยุทธนา เกติพันธ์ วรวรรณ สุทธิธนาเลิศ ทิพาพร อยู่วิทยา และ นภาพร รัตนสมบูรณ์

การวัดความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิค
การเรืองรังสีเอกซ์

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ สุรสิงห์ ไชยคุณ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุวงศ์

พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบละเอียด
บุรฉัตร ฉัตรวีระ และวัชรากร วงศ์คำจันทร์

   บทความปริทัศน์

สิ่งตีพิมพ์ปริทัศน์ของผลของตัวเสริมความแข็งแรงแบบอนุภาคบนพฤติกรรม
การแปรรูปของวัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเนื้อหลักพร้อมด้วยเทคนิค
ที่ใช้ในการทำแบบจำลอง

สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

   บทความพิเศษ

ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ :
ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น

ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ปรียานุช รัชตะหิรัญ วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และ ธีระศักดิ์ หมากผิน