ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544 / Vol. 24 No. 2 May-August 2001
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

ข้อผิดพลาดแบบไทยในการใช้คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ
จรัสดาว อินทรทัศน์

การศึกษาตัวแปรของสายอากาศ
แบบไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมีช่องว่างอากาศ

นิรันดร์ คำประเสริฐ เฉลิมพล น้ำค้าง และทัศพงศ์ ทัศศรี

การปรับสภาพเยื่อแผ่นโพลิซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชัน
ด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิงเนื่องจากสารลดฟอง

พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์ รัตนา จิระรัตนานนท์ และดุษฎี อุตภาพ

การศึกษาสุขภาพกาย สภาพจิตใจ ปัจจัยทางสังคมและสภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาที่มาขอคำปรึกษาทางจิตวิทยา ภายใต้โครงการให้คำปรึกษา
ทางจิตวิทยา ของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

การประยุกต์ใช้ซินเนอร์จิสติกนิวรอลเน็ตเวิร์กในการจำแนกข้อมูล
กิตติชัย ลวันยานนท์ และอันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล

การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี
เพลินพิศ บูชาธรรม นิตยา เกตุแก้ว และศรารัตน์ มหาศรานนท์

พฤติกรรม ความต้องการ ค่านิยม
ของผู้อยู่อาศัยในบ้านแถวจัดสรรกับอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า

สุภาวดี บุญยฉัตร

อิทธิพลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน