ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544 / Vol. 24 No. 1 January-April 2001
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การศึกษาเทคนิคไดเร็กซีเคว้นสเปดสเป็กตรัม เพื่อการใช้งาน
ทางด้านการบีบอัดข้อมูล

ธำรงรัตน์ อมรรักษา

การหาค่าการนำความร้อนที่ขึ้นกับอุณหภูมิในระบบการนำความร้อนสองมิติ
สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

วงจรกรองสัญญาณผ่านทั้งหมดชนิดมีมุมองศานำ
วงจรมีความสมมาตรและปรับค่าความถี่ได้กว้างโดยการปรับค่ากระแส

อิศราวุธ สีดาดาน วัลลภ สุระกำพลธร และ บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

การศึกษาการวัดสมบัติทางความร้อนของวัสดุอาคาร
อภิญญา หล้าเตจา จงจิตร์ หิรัญลาภ ศิริชัย เทพา Joseph Khedari และ Jean Khedari

การเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายหล่อแต่ละแหล่งในประเทศไทย
บรรเจิด แสงจันทร์ กอบสิน ทวีสิน และ นุชธนา พูลทอง

ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน
ทางด้านการบีบอัด

นฤดี พงศ์กิจวิทูร สุวิช ศิริวัฒนโยธิน สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และ ทิพาพร อยู่วิทยา

คุณสมบัติทางกลของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าฟางข้าว
บุรฉัตร ฉัตรวีระ

การประเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมชาย คงเมือง พรชัย ตั้งวิกขัมภ์ และ วงษ์วิวัธน์ พันธ์ประสิทธิ์เวช