ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2543 / Vol. 23 No. 3 September-December 2000
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงวัตถุ
วิเชียร ชุติมาสกุล และ ศิริพร กองอำนวยสุข

การทดสอบพลวัตแบบเฉือนของชิ้นตัวอย่างยางธรรมชาติดิบ
รูปทรงกระบอกกลวงด้วยเครื่อง DMA

วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ และ มนัส แซ่ด่าน

ผลของ pH และ Ionic Strength ต่อกระบวนการอุลตร้าฟิวเตรชั่น
ของสารละลาย Bovine Serum Albumin โดยใช้เยื่อแผ่นเซอร์โคเนีย

ทศพร ทรงงามทรัพย์ รัตนา จิระรัตนานนท์ และ ดุษฎี อุตภาพ

การคัดแยกและจัดจำแนกสายพันธุ์ยีสต์ที่พบในน้ำหมักผักดอง
ดำรงเดช มณีวัฒนา ฐิติพร รพีศักดิ์ และ วรพจน์ สุนทรสุข

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะที่สำคัญของนักศึกษา
กับพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ำ

สุรพงษ์ ชูเดช และ อนิสรา ชูเดช

การประเมินสมิทธิผลในทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จรัสดาว อินทรทัศน์

แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
ในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่

เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และ ศักรินทร์ ภูมิรัตน

   บทความวิจัยฉบับสั้น

เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายสำหรับประเทศไทย
จงจิตร์ หิรัญลาภ ปรีดา จันทวงษ์ และ โจเซฟ เคดารี