ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543 / Vol. 23 No. 2 May-August 2000
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การประยุกต์ใช้ความจุพลวัตรวมของแผ่นไมโครสตริปรูปวงกลม
สำหรับคำนวณหาความถี่เรโซแนนซ์ของสายอากาศแบบไมโครสตริปบางรูป

นิรันดร์ คำประเสริฐ และ จาตุรนต์ โชคสวัสดิ์

คุณสมบัติด้านความต้านทานและกำลังรับแรงอัด
ของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยแม่เมาะ

บุรฉัตร ฉัตรวีระ

ระบบฐานความรู้เพื่อการออกแบบและประมาณราคา
โครงการก่อสร้างอาคารเบื้องต้น

พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และ พงษ์พันธุ์ อิศโรทัยกุล

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบกระจายบนพีวีเอ็ม
วิเชียร ชุติมาสกุล และ สุเทพ จันทร์คำ

การทดสอบอุณหภูมิ ณ บริเวณลวดตัวนำและบริเวณน้ำมัน
ของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน เพื่อนำเป็นค่าบรรทัดฐาน
ของการออกแบบหม้อแปลง

สิริวิช ทัดสวน วิจิตร กิณเรศ นิทัศน์ กฤษณะจินดา ศุลี บรรจงจิตร และ บุญเลิศ สื่อเฉย

การคำนวณการออกแบบใบพัดเครื่องจักรเทอร์โบแบบผกผัน (ภาคการคำนวณ)
ทนงศักดิ์ อำพนเกียรติ และ วันชัย อัศวภูษิตกุล

การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล