ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2543 / Vol. 23 No. 1 January-April 2000
ISSN 0125-278


   บทความวิจัย

การศึกษาอิทธิพลของหมู่แทนที่ที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ซิลเวอร์(I)-โอลิฟิน โดยใช้การคำนวณออร์บิทัลเชิงโมเลกุล Ab Initio

อนวัช สังข์เพ็ชร

การผลิตเซลล์ยีสต์เข้มข้นโดยใช้ Stirred Ceramic Membrane Reactor (SCMR)
สิริลักษณ์ เกิดคล้าย รัตนา จิระรัตนานนท์ สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และดุษฎี อุตภาพ

ระบบผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษนุกรมวิธาน
กิตติชัย ลวันยานนท์

สมรรถภาพของผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับอุดมศึกษา
ในช่วงปีพุทธศักราช 2540-2550

ไพบูลย์ เกียรติโกมล กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และศิริวรรณ จำปาทอง

การอ่านออกเสียงคำหลายพยางค์ในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์
อภิญญา คำยา ลลิตา นฤปิยะกุล และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล

ค่าความร้อนจำเพาะและค่าการนำความร้อนของขนุน
อัมพวัน ตั๊นสกุล ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสิริลักษณ์ เพ็ชรขาว

   บทความวิจัยฉบับสั้น

วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นย่านความถี่ความสูงที่ใช้เทคนิคการทำงาน
ในโหมดกระแส

อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร

การทำนายหาความถี่เรโซแนนซ์ของสายอากาศแบบไมโครสตริปรูปวงกลม
นิรันดร์ คำประเสริฐ