ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2542 / Vol. 22 No. 3 September-December 1999
ISSN 0125-278


   บทความวิจัย

วิธีการออกแบบวงจรกรองและวงจรกรองแบบกลับโหมดกระแสแบบต่ำผ่าน
และสูงผ่านโดยใช้ FTFN เป็นอุปกรณ์หลัก

บุญรักษ์ จิปิภพ, วัลลภ สุระกำพลธร และเคนโซ่ วาตานาเบ้

การวิเคราะห์ความแคล่วคล่องของหุ่นยนต์โครงสร้าง 7 ขา
ชิต เหล่าวัฒนา, วรพัฒน์ นุกูลวุฒิโอภาส และสิงหา ลีระพันธ์

การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัย
การจับกระสวนประโยคเข้าคู่
แก้วใจ จันทร์เจริญ

การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้โปรแกรมออเธอร์แวร์
(Authorware)
วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง

การศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมบางประการ ในพื้นที่อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศุภกิจ วนะสิทธิ์ และอรพิน เกิดชูชื่น

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิด ร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรค
แอนแทรคโนส และโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี และธิติมา วงษ์ชีรี

วงจรส่งผ่านข้อมูลโดยใช้ทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ VCMOIS
จิรวัฒน์ ปานกลาง, วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง, ธรรมศักดิ์ วิมลเกียรติคุณ และอำนาจ เจนจิโรจพิพัฒน์

การห่อผลชมพู่พันธุ์เพชรบุรีเพื่อป้องกันการทำลายจากแมลงวันผลไม้
อรพิน เกิดชูชื่น และว่าที่ร.อ. ณรงค์ชัย ค่ายใส