ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2542 / Vol. 22 No. 2 May-August 1999
ISSN 0125-278


   บทความวิจัย

วงจรกำเนิดความถี่แบบ RC ที่ใช้วงจรขยายค่าความนำ 1 วงจร
อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร

การผสานแบบฝึกหัดเข้ากับเนื้อหาบทเรียนในห้องเรียนภาษา
ริชาร์ด วัตสัน ทอดด์

ผลกระทบของปริมาณปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีต
ต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริก
ฟองจันทร์ จิราสิต, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, เอนก ศิริพานิชกร และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

การเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด
สุวิทย์ เตีย, ภัทวุฒิ พุกอมรพันธ์, พรเทพ จิตวุฒิไกร, แสง แซ่เล้า และ ทนงค์ ฉายาวัฒนะ

ปัจจัยในการกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ในวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ประชุม ตันติสุขารมย์

การนำกากของเสียจากอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ เพื่อใช้
เป็นวัสดุผสมกับปูนซีเมนต์ในการหล่อแข็ง
วราภรณ์ กิจชัยนุกูล, ศศิธร พุทธวงษ์ และ ภาวิณี ชัยประเสริฐ

การเปรียบเทียบแบบจำลองคำนวณการไหลแบบเปลี่ยนแปลงหนึ่งมิติ
สนิท วงษา

การออกแบบและวิเคราะห์วงจรเดลต้าม็อดดูเลเตอร์ที่มีการปรับ
ขอบเขตฮีสเตอร์รีซีส สำหรับอินเวอร์เตอร์ชนิดจ่ายแรงดัน
ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เฉลิมชาติ มานพ, วิจิตร กิณเรศ