ตรา มจธ. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Kmutt Research and Development Journal
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2542 / Vol. 22 No. 1 January-April 1999
ISSN 0125-278


   บทความวิจัย

การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิคชนิดไมโครฟิลเตรชันจากอลูมินา
ปฏิมา เทพยายน, รัตนา จิระรัตนานนท์ และ ดุษฎี อุตภาพ

การประเมินสมรรถนะระยะยาวเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้ฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์

พิชัย นามประกาย

อิทธิพลของการอบชุบต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกล
ของเหล็กหล่อ ADI 1.5% Ni-0.3%Mo

นุชธนา พูลทอง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาแคลลูลัสระหว่างกลุ่มเรียนขนาดใหญ่
กับกลุ่มเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภุชงค์ แพรขาว

การสร้างตัวควบคุม PIDA สำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง
แบบแยกตัวกระตุ้น

วิทยา ทิพย์สุวรรณพร, เกียรติ์อนันต์ สุขชู, กฤชชัย วิถีพานิช และ เวคิน ปิยรัตน์

การทำซิมูเลชั่นสำหรับระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
วิเชียร ชุติมาสกุล และ พีรพล สมภพเจริญ

ผลของการใช้สนามไฟฟ้าในการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในของเหลวไดอิเลกทริก
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, สันติ หวังนิพพานโต และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับความต้องการของบุคลากร
ในการออกนอกระบบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุมาลี จันทร์ชลอ