วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2541

KMUTT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 21 No. 2 July-December 1998
ตรา มจธ.


   บทความวิจัย

การแก้สมการ บาวดารีเลเยอร์ 2 มิติ ด้วยรูปแบบ Time-Marching
โดยไม่มีการใช้กฎความคล้ายคลึงกัน

วันชัย อัศวภูษิตกุล

การวิเคราะห์เงื่อนไขบังคับของงานประกอบสามมิติ
ชิต เหล่าวัฒนา

การคำนวณปัญหาเขื่อนแตกชนิด 2 มิติ โดย ADI Scheme
พื้นฐานบนเทคนิค Split Flux

สนิท วงษา

ความสัมพันธ์ระหว่างอันดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีอันดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย คะแนนวิชาการ
คะแนนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2536-2538

นงนุช ภัทราดร

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำนายศักยภาพการเกิดมลภาวะของน้ำใต้ดิน
จากผลกระทบกิจกรรมการเกษตร

มงคล ต๊ะอุ่น

การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในโครงสร้างตัวนำทรงกลมสามมิติ
โดยวิธีผลต่างสืบเนื่องเชิงเวลา

เอกจิต คุ้มวงศ์, ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ และโมไนย ไกรฤกษ์

วงจรสายพานกระแสแบบใช้ GaAs MESFETs
วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ และ วัลลภ สุระกำพลธร

วงจรเปลี่ยนความถี่เป็นแรงดันที่ใช้อินทิเกรเตอร์
วิภาวรรณ นาคทรัพย์, จริยา เลิศจรัสอร่ามดี และ วิภา แสงพิสิทธ์