วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2541

KMUTT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 21 No. 1 January-June 1998
ตรา มจธ.


   บทความวิจัย

การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พื้นที่กรณีศึกษา : ลุ่มแม่น้ำวาง จ. เชียงใหม่

เบญจวรรณ พงศ์สุวากร, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, เชาวลิต ศิลปทอง และ อติศักดิ์ เพชรจรัส

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งกระเทียมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวภาพ

จงจิตร์ หิรัญลาภ, โสรจ คีรีเลิศ, โจเซฟ เคดารี, รัตนชัย ไพรินทร์, และ ศิรินุช จินดารักษ์

การออกแบบและการสร้างทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ CMOIS
ที่มีช่องทางเดินกระแสรูปตัววี

จิรวัฒน์ ปานกลาง, วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง, ศุภกัลย์ วัฒนการุณ และ ธีรพร มลทวีไพศาล

ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลของน้ำในเมล็ดถั่วเหลือง
และค่าดัชนีการกระจายตัวของโปรตีนของแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม

เผด็จศักดิ์ จำปา และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน

ผลของคาร์บอนไดออกไซค์ต่อการรอดชีวิตของด้วงงวงข้าวโพด
(Sitophilus zeamais Mostschulsky) และคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในระหว่างการเก็บรักษา

ชนันทร โคตรนาวัง, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และ ชูวิทย์ ศุขปราการ

การบำบัดน้ำทะเลสำหรับกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
รัตนา จิระรัตนานนท์, ดุษฎี อุตภาพ และ ฉกรรจ์ กลั่นเงิน

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำนายน้ำท่วมฉับพลันจากการพัฒนาพื้นที่เมือง
สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า, Mohamed bin Daud, Mohd Zohadie Bardaie และ Shamshuddin Jusop