วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2540

KMITT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 20 No. 2 December 1997
ตรา สจธ.


   บทความวิจัย

การประยุกต์วิธีการควบคุมการป้อนกลับตัวแปรสถานะใช้ในกระบวนการหมัก
พิพัฒน์ ถิฐาพันธ์ และ เอก ไชยสวัสดิ์

การศึกษาและสร้างคาร์บอนไดออกไซค์เลเซอร์แบบกระตุ้นตามขวาง
ที่ความดันบรรยากาศ

วิธีร์ ศรีมงคล, กอบชัย เดชหาญ และ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

การศึกษาและการสร้างนิโอดิเมียมแย๊กเลเซอร์
พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ, ประภาษ ไพรสุวรรณา และ ชนม์เจริญ, ทิพย์สุวรรณ

เรชินกำจัดโลหะหนักดัดแปลงจากยางธรรมชาติ
เพลินพิศ บูชาธรรม และ ประวีณา ติระ

การทำให้บริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ Lactate Dehydrogenase
จากเชื้อกลายพันธุ์ Rhizopus oryzae

วรพจน์ สุนทรสุข และ วาย ดี แฮง

ผลของอายุตะกอนต่อการบำบัดฟอสฟอรัสโดยใช้ออกซิเจนหรือไนเตรด
เฉลิมราช วันทวิน และ วาสนา พีธรรมนงค์ลิน

การทดสอบการประมาณข้อมูลโดยใช้การแปลงเวฟเล็ตเต็มหน่วยเทียบกับการแปลง
โคซายน์เต็มหน่วย

มานิตย์ เกียรติกำจายขจร ประภากร สุวรรณะ และ มนัส สังวรศิลป์