วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2540

KMITT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 20 No. 1 June 1997
ตรา สจธ.   บทความวิจัย

ผลกระทบของเหล็กปลอกต่อกำลังของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, สมชาย ชูชีพสกุล และเอนก ศิริพานิชกร

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์หาค่าสมรรถนะของมอเตอร์แบบบังขั้ว
สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล, ประเมิน อุปจ๊ะ, มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ และศุลี บรรจงจิตร

วงจรขยายค่าความจำโดยใช้ GaAs MESFETs
วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, วันชัย ริ้วรุจา และวัลลภ สุระกำพลธร

วงจรคูณสี่ควอตแดนท์โหมดกระแสโดยใช้วงจรพูลและวงจรกำลังสอง
อติศักดิ์ มนต์ประภัสสร และกอบชัย เดชหาญ

การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ของอาจารย์
และนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

การศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคถ่านหินในเครื่องปฏิกรณ์สะเป๊าเต็ดเบดสามวัฎภาค
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สุวิทย์ เตีย และอรรถศักดิ์ จารีย์