วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2539

KMITT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 19 No. 2 December 1996
ตรา สจธ.   บทความวิจัย

การออกแบบการ์ด IEEE-488 สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์
มนัส สังวรศิลป์, สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์, นพดล มณีรัตน์ และสหัส ฟักอ่อน

การออกแบบอาร์ทีซีชิพโดยใช้ภาษาวีเอชดีแอล
คมศิษย์ เต็มดี และบรรจง ปิยธำรง

วิธีอย่างง่ายและถูกต้องเพื่อคำนวณหาความถี่เรโซแนนซ์ของสายอากาศแผ่น
แบบไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีสลักจูนลัดวงจร

นิรันดร์ คำประเสริฐ

การศึกษาอิทธิพลของปริมาณความชื้นในแกนสับปะรดที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์
การแพร่ประสิทธิผลในกระบวนการดึงน้ำออกด้วยแรงดันออสโมติก

ชลดา มานะกุล และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน

โปรแกรมประกอบการศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สุวิทย์ สงวนงาม และธวัชชัย ชยาวนิช

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยคำนวณหาสมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็ก
ประสิทธิ์ โอวศิริกุล, วัลลภ เรืองด้วยธรรม, มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ และศุลี บรรจงจิตร