วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2539

KMITT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 19 No. 1 June 1996
ตรา สจธ.   บทความวิจัย

การผลิตเอนไซม์ Cyclodextrin Glycosyltransferase โดยเชื้อ Bacillus sp.
อรุณี ตรีศิริโรจน์, มรกต ตันติเจริญ และดุษฎี อุตภาพ

การศึกษาอายุการใช้งานของไส้หม้อกรองอากาศสำหรับรถยนต์ที่ใช้งาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียง

สุรชัย บวรเศรษฐนันท์

เครื่องชุมสายโทรศัพท์ปลายทางแบบไร้สายใช้เทคนิคเลือกช่องความถี่ที่ว่าง
อิทธิพล พจนสัจ และประภากร สุวรรณะ

สถานภาพและการทำงานของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
กับสถานภาพและภาวะการทำงานของบัณฑิต

สมชาย คงเมือง, ธีราพร ชัยอรุณดีกุล, สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์
วรรณา เต็มสิริพจน์, อรุณี เศรษฐเสถียร และพรชัย ตั้งวิกขัมภ์


การสำรวจข้อมูลเพื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
นงนุช ภัทราคร และวิสา เตีย

การอบแห้งเห็ดหอม : ผลของการอบแห้งต่อสารให้กลิ่น (Lenthionine)
เจริญขวัญ วนะบดีมิตร, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ทิพาพร อยู่วิทยา และนภาพร รัตนสมบูรณ์

   รายงานทางเทคนิค

โยเกิร์ตจากหางนมถั่วเหลือง
สมศรี ลีปิพัฒนวิทย์, จิระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์