วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ.
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2538

KMITT RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL
Vol. 18 No. 2 December 1995
ตรา สจธ.   บทความวิจัย

การวิเคราะห์อินพุตอิมพิแดนซ์ของสายอากาศไมโครสตริปโดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์
นิรันดร์ คำประเสริฐ

การวิเคราะห์และประยุกต์ระบบพิกัดเทอร์เรียนเพื่อใช้กับการเคลื่อนที่ของบรรยากาศ
ณรงค์ ทนช่างยา

การคัดเลือกเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสเพื่อใช้ขจัดยางเหนียวในน้ำมันถั่วเหลือง
สมพร คุ้มชาติ, นฤมล จียโชค และคณิต กฤษณังกูร

การแอทแทชและดีแท็ชของอิเล็คตรอนในอ๊อกซิเจน
นิพนธ์ สุขุม และประจักษ์ รื่นรมย์

การศึกษาการบดเถ้าถ่านหินจากแม่เมาะเพื่อใช้เป็นปอซโซลานในการเพิ่มกำลังคอนกรีต
สมิตร ส่งพิริยะกิจ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล

การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยหินปูนในเตาเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด
ทนงค์ ฉายาวัฒนะ

การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมและบทบาทของแลคติคแอสิดแบคทีเรียในแตงกวาดองหวาน
ดวงพร คันธโชติ และนาตยา ทับกะแดะ