• All
  • Events
  • Inhouse Scholarship
  • News
  • Other Scholarship

Free Webinar: EUROPEAN RESEARCH DAY –THAILAND

European Research Day 2020 is an annual flagship event

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษา

วช. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ 7 กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โ

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการว

ประชาสัมพันธ์โครงการ ระดมทุนวิจัยเพื่อศึกษาการยับยั้งไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูกฝ่านการใช้อวัยะจำลอง (ออร์แกนายด์)

ดร.ธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ นักวิจัยในโครงการวิจัย “มดลู

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย FuIbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครคณาจ

ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยออนไลน์ผ่าน CITI Program

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้จัดซื้อ CITI Progra

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โปรแกรมที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านกา

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณ

โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภ

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิ

ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดงานเผ

พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับท

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครข้อเส

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำ

ประกาศรับทุนวิจัย The 5th (S&T) and 6th (Innovation) Joint Call for Proposals under the Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

The Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Re

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำ

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิ

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)”

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างค

ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ ส

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก

มจธ. ร่วมกับ บริษัทในเครือเบทาโกร จัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริ

กิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ

มจธ. ร่วมงาน สัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการอ

อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ผลงาน ‘อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาด

นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกั

Times Higher Education World University Rankings 2020

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสาขา Times Higher

Close Menu
X
Copyright Ⓒ 2019 by KMUTT. All rights reserved.