โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลบุคลากร

ดร. ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย
นวัตกรรม และพันธมิตร

โทร : 9625
อีเมลล์: papapit.ing@kmutt.ac.th

กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย (Research Promotion and Services Unit)

งานบริการทุนวิจัย และ ระบบ KIRIM

about_executives_Staff_detail-02

นางสาวนลินี เพ็งแป้น

นักบริการการศึกษา

โทร : 9621
อีเมลล์: nalinee.phe@kmutt.ac.th

นางสาวญาณี นาแถมพลอย

นักบริการการศึกษา

โทร : 9687
อีเมล์: yanee.nat@kmutt.ac.th

นางสาวพนิดา สุวรรณนทีรักษ์

นักบริการการศึกษา

โทร : 9654
อีเมล์ : panida.suw@kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

นายเรืองเดช ฟักเถื่อน

นักบริการการศึกษา

โทร : 9654
อีเมล์ : ruangdet.fug@kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

นางสาววันนิสา ไม้สูงดี

นักบริการการศึกษา

โทร : 9687
อีเมล์ : wannisa.mai@kmutt.ac.th

งานส่งเสริมกิจกรรมวิจัย

นางสาวมลฤดี สุคนธทรัพย์

นักบริการการศึกษา

โทร : 9627
อีเมล์ : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th

นางสาวนภชนก ยะระพันธุ์

นักบริหารงานทั่วไป

โทร : 9619
อีเมล์ : naphachanok.yar@kmutt.ac.th

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

นางสาวขนิฐา  สอนดา

นักบริหารงานทั่วไป (บัญชี)

โทร : 9657
อีเมล์ : khanitha.son@kmutt.ac.th

นางอัจฉรา  เอกสมบุญ

นักบริหารการเงิน

โทร : 9620
อีเมล์ : atchara.eks@kmutt.ac.th

นายภูมิรพี  พรมเมือง

นักบัญชี

โทร : 9620
อีเมล์ : phumrapee.pro@kmutt.ac.th

นางสาวนิสาชล สมสาย

นักบริหารการเงิน

โทร : 9657
อีเมล์ : nisachol.som@kmutt.ac.th

งานบุคคล / สารบรรณ / ธุรการ

นางสาวสุพิน  ทองอินทร์

พนักงานช่วยบริหาร

โทร : 9686
อีเมล์ : supin.tho@kmutt.ac.th

นางสาวพิมพ์มาดา  ส่องเสนา

พนักงานสนับสนุนงานบริการ

โทร : 9688
อีเมลล์ : pimmada.son@kmutt.ac.th

นางสาวพิมทอง  ช่วงโชติ

นักบัญชี

โทร : 9663
อีเมล์ : pimthong.cua@kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

นางสาวขนิษฐา  สุขพรต

พนักงานธุรการ

โทร : 9686
อีเมล์ : kanitha.suk@kmutt.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.ผ่องศรี  เวสารัช

นักทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 9646
อีเมล์ : phongsri.way@kmutt.ac.th

นายบัณฑิต  คำภูษา

นักทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 9663
อีเมล์ : bandit.kha@kmutt.ac.th

นางสาวชนาภา  ขยันนา

นักบัญชี

โทร : 9663
อีเมล์ : chanapa.kha@kmutt.ac.th

โครงการ สกว.

ดร.ถาวร  รัตติทิวาพาณิชย์

โทร : 9618
อีเมล์ : tarworn.rut@kmutt.ac.th

มนทกานต์  ศรีจารุอำไพ

โทร : 9249
อีเมล์ : montakan.sri@kmutt.ac.th

ชนากานต์  รัมมิตร

โทร : 9249
อีเมล์ : chanakarn.rum@kmutt.ac.th

ธนันพร  ญาวิลาศ

โทร : 9249
อีเมล์ : ytananpon@gmail.com

รัตติกาล  กล่ำรัศมี

โทร : 9249
อีเมล์ : ruttikarn.kla@kmutt.ac.th

มินตา  เกตุหนองโพธิ์

โทร : 9618
อีเมล์ : mintra.ket@mail.kmutt.ac.th

ศิริภา  รัตนสิทธิ์

โทร : 9618
อีเมล์ : siripha.rat@kmutt.ac.th

ณัฐชนัน  พิทักษ์จิวานนท์

โทร : 9618
อีเมล์ : natchanan.pit@kmutt.ac.th

โครงการ กกพ.

ศิริพร  นามแดง

โทร : 9618
อีเมล์ : siriporn.nam@kmutt.ac.th

เอกนฤน  อริยวงศ์วิวัฒน์

นักทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 9618
อีเมล์ : eknarin.ari@mail.kmutt.ac.th

กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร

1. งานยุทธศาสตร์วิจัยและแผน

– แผนงานและบริการคลัสเตอร์

นางสาวกัณฐิกา ประยูรรักษ์

ตำแหน่ง : นักบริการการศึกษา

ภาระงาน : แผนกลยุทธ์ / แผนวิจัย

โทร : 9685
อีเมล์ : Kantika.pra@kmutt.ac.th

นายศุภวัช ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนงานบริการ

ภาระงาน : แผนกลยุทธ์ / แผนวิจัย
/ งบประมาณ

โทร : 9688
อีเมล์ : supawach.pin@mail.kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

นางสาวทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์

ตำแหน่ง : นักบัญชี

ภาระงาน : แผนงบประมาณ / แผนวิจัย

โทร : 9651
อีเมล์ : thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

ปุริมปรัชญ์  สินกัน

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : 9689
อีเมล์ : purimprach.sin@mail.kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

นายสมบูรณ์ ฟองชัยญา

ตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนงานบริการ

ภาระงาน : ดูแลกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (คณะพลังงาน)

โทร : 8695 ต่อ 329
อีเมล์ : somboon.fon@kmutt.ac.th

นายกิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา

ตำแหน่ง : นักบัญชี

ภาระงาน : ดูแลเครื่อง NMR Spectrometer
(คณะวิทยาศาสตร์)

โทร : 9535
อีเมล์ : kittiwat.sri@kmutt.ac.th

นายภัททะพงศ์ วงศ์เมฆ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ภาระงาน : ดูแลเครื่อง 3 D Printer
(คณะสถาปัตย ฯ )

โทร : –
อีเมล์ : pattapong.wo@gmail.com

เกื้อกูล โค้วอำนวยโชค

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : –

3. งานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

about_executives_Staff_detail-02

นายบุญเลิศ แซ่อึ้ง

ตำแหน่ง : นักคอมพิวเตอร์

ภาระงาน : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน / ประชาสัมพันธ์ข่าว / KIRIM

โทร : 9689
อีเมล์ : boonlert.sae@kmutt.ac.th

นางสาวนิลุบล แหยมอุบล

ตำแหน่ง : นักบริการการศึกษา

ภาระงาน : จัดทำและเผยแพร่วารสารวิจัย และพัฒนา มจธ. (เอกสารและเว็บไซด์)

โทร : 9652
อีเมล์ : nilubol.yha@kmutt.ac.th

นางสาววงศิยา เลิศไตรรักษ์

ตำแหน่ง : นักบริการการศึกษา

ภาระงาน : จัดงานเชิดชูเกียรติ / ประชาสัมพันธ์ / เว็ปไซต์ / ดูแลอาจารย์นักวิจัยใหม่ / สร้างเครือข่ายต่างประเทศ

โทร : 9651
อีเมล์ : wongsiya.ler@mail.kmutt.ac.th

4. งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
(KMUTT Integated System for Research and Innovation Management –KIRIM)

นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ภาระงาน : ระบบบริหารจัดการ KIRIM

โทร : 9684

about_executives_Staff_detail-02

นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ภาระงาน : ระบบบริหารจัดการ KIRIM

โทร : 9684
อีเมล์ : janejira.kae@kmutt.ac.th

5. งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย

นางณมล  วรปรีดา

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

ภาระงาน : จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ

โทร : 9623
อีเมล์ : namol.vor@kmutt.ac.th

นางสาวจิตรลดา พิศาลสังฆกุล

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

ภาระงาน : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทร : 9623
อีเมล์ : chitlada.pis@kmutt.ac.th

นางสาวกษวรรณ  เรืองทินกร

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

ภาระงาน : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทร : 9623
อีเมล์ : kasawan.rua@kmutt.ac.th

about_executives_Staff_detail-02

นางสาวสิญจนา มาบุญลือ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

ภาระงาน : จริยธรรมการวิจัยในสัตว์และพืช

โทร : 9653

นายกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

ภาระงาน : จรรยาบรรณการวิจัย
และธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์ของประเทศ
และสากล (Research Integrity)

โทร : 9623
อีเมล์ : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th

อรณีย์  ฤทธิ์สยอง

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : 9623
อีเมล์ : oranee.rit@mail.kmutt.ac.th

กิตติยา วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : 9623
อีเมล์ : kittiya.wongyai@kmutt.ac.th

มนัญชยา  พิศพาร

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : 9623
อีเมล์ : mananchaya.pis@mail.kmutt.ac.th

5. งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย

ณัฐพล  พ่อค้าช้าง

ตำแหน่ง : –

ภาระงาน : –

โทร : –
อีเมล์ : nutthaphon.pho@mail.kmutt.ac.th

กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnership Unit : IPU)

1. งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (LO)

นางสาวระชา ทับทิม

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ พัฒนาโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เชิงกลยุทธ์

โทร : 9625
อีเมล์ : racha.tab@kmutt.ac.th

นางฐานภา กิจภิญโญพงศ์

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ พัฒนาโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เชิงกลยุทธ์

โทร : 9625
อีเมล์ : thanapa.kij@kmutt.ac.th

นางสาวสุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ พัฒนาโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เชิงกลยุทธ์

โทร : 9625
อีเมล์ : suttiporn.tha@kmutt.ac.th

นางสาวเพ็ญบุญญา บุญยเลขา

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ พัฒนาโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เชิงกลยุทธ์

โทร : 9625
อีเมล์ : phenbunya.boo@kmutt.ac.th

ดร.อมรรัตน์  วัฒนล้ำเลิศ

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : วางแผน วิเคราะห์ พัฒนางานถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 9626
อีเมล์ : amornrat.wat@kmutt.ac.th

ดร. จีสุดา  เกตุกราย

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภายใต้หลักสูตร WiL

โทร : 9626
อีเมล์ : jeesuda.kea@kmutt.ac.th

2. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO)

นางสาวสญาพร พร้อมมา

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภายใต้หลักสูตร WiL

โทร : 8391
อีเมล์ : sayaporn.pro@kmutt.ac.th

นางสาวณัฏฐณิชา
ตระการจินดานนท์

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภายใต้หลักสูตร WiL

โทร : 8391

นางสาวนูรีน สุนทรพงษ์

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภายใต้หลักสูตร WiL

โทร : 8391
อีเมล์ : nureen.soo@kmutt.ac.th

นางสาวดาริกา เอียมจรูญ

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ วิเคราะห์ ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภายใต้หลักสูตร WiL

โทร : 8391
อีเมล์ : darika.aie@kmutt.ac.th

3. Work Integrated Learning (WiL)

นางสาวกนลรัตน์ หงษ์แพง

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ โครงการ
Working Adult Education (WAE)

โทร : 9647

นายธนกฤต อิ่มแย้ม

ตำแหน่ง : นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง ธุรกิจ

ภาระงาน : บริหารจัดการ โครงการ
Working Adult Education (WAE)

โทร : 9647

4. Working Adult Education (WAE)

Close Menu
X
Copyright Ⓒ 2019 by KMUTT. All rights reserved.