บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” [ปิด 7 ธ.ค.]

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” [ปิด 7 ธ.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม และร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดย บพท. ให้การสนับสนุนงบประมาณ 2,000,000 – 4,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มของ บพท.
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. (สถานะ Require University Admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ บพท. และเสนอผู้บริหารรับรองการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/PMUA2024EDU

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/4244pmuaedu.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : Email : research.followup@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.