เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2567 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับพันธมิตร [ปิด 22 ธ.ค.]

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2567 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับพันธมิตร [ปิด 22 ธ.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2567 “โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับพันธมิตร”ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ภายใต้กรอบวิจัยด้านการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medicine and Medical Technology) ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพ (Healthcare Automation and Data Analytics) วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Supplies and Equipment) การดูแลสุขภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Health and Wellness) และ ชีววัสดุ (Biomaterials) สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

โดยท่านที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว โปรดส่งข้อเสนอทุนวิจัยเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และแจ้งผลการสนับสนุนทุนต่อไป

กำหนดการ

รับสมัคร                                     บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2566

พิจารณา-ประกาศผล                ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาโครงการ                       ไม่เกิน 1 ปี

รายงานความก้าวหน้า                   กึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย

ขยายระยะเวลาโครงการ               ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/4210PRg4org.pdf

ผู้ประสานงาน: คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร: 0-2470-9687 อีเมล์: wannisa.mai@kmutt.ac.th

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.