เปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2567 [ปิด 31 ธ.ค.]

เปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2567 [ปิด 31 ธ.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับแนวคิดข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจขอรับทุนแต่ไม่มีคู่ความร่วมมือสามารถส่งแนวคิดข้อเสนอโครงการได้ โดย สวนพ. จะช่วยค้นหาคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ ทั้งนี้กรอบวิจัยที่สนับสนุน ได้แก่
1. ด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering)
2. ด้านชีววัสดุ (biomaterials)
3. ด้านระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพ (Healthcare Automation and Data Analytics)
4. ด้านวิศวกรรมระบบประสาท (Neuroengineering)

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/4196PRconceptMU.pdf

งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท โดยท่านที่สนใจส่งแนวคิดข้อเสนอโครงการ โปรดส่งผ่าน google form ที่ลิงก์: https://kmutt.me/KFRKg7l ทั้งนี้ สามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และประสานงานจับคู่ความร่วมมือต่อไป

ผู้ประสานงาน: คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร: 0-2470-9687 อีเมล์: wannisa.mai@kmutt.ac.th

MU-KMUTT

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.