สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 28 พ.ย.]

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 28 พ.ย.]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Selected Topic) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย

1. งานวิจัยด้านกาแฟ
2. งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน)
3. งานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต (สมุนไพรเป้าหมาย จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชายดำ กัญชา กัญชง กระท่อม ขมิ้นชัน บัวบก ไพล หรือสมุนไพรอื่นที่มีศักยภาพและโอกาสในเชิงพาณิชย์)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนดังกล่าว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยผู้อำนวยการแผนงาน/หัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก.
2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS word และ pdf ภายในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ: สวก. ขอให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับพิมพ์และ CD บันทึกข้อมูล

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/ARDA2024Selectedtopic
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : Email : research.followup@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.