เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 18 ก.ย.]

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 18 ก.ย.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศ เพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้นกลับมาพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

สวนพ. ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนสนับสนุน
2. สมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยดำเนินการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 (สถานะ KIRIM: Require university admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมและนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

*** ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดี/ผู้อำนวยการ พิจารณาให้ความเห็นต่อผู้สมัครแต่ละท่านในระบบ KIRIM หัวข้อ Comment **

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/prskillgrant67.pdf

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.