ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 30 พ.ย.]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 30 พ.ย.]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567

ช่วงเวลาการรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอตลอดทั้งปี

กำหนดวันส่งเอกสารภายในวันที่ :  ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 66 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67

สัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. -พ.ย. 66, ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 67 และครั้งที่ 3 ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 67
หมายเหตุ กรณีขอขยายเวลา โปรดแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ประสานงานล่วงหน้า 1 เดือน

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป
สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้
1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (อาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.-กรอกข้อมูลในระบบ KIRIM)
2. หนังสือรับรอง (อาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.-กรอกข้อมูลในระบบ KIRIM)
3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Research Proposal)
4. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Copies of your degree and Transcript of Records)

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/08/PRPostdoctoral2567.pdf

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.