ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop U&I Experience Sharing #1/2566
ในหัวข้อ การสื่อสารและการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (Business communication and presentation)
ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อ.จรีพร กิตติวิมล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการนำเสนออย่างชัดเจน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารงานวิจัยในรูปแบบเชิงธุรกิจ
3. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการสังเกต และการปรับแนวทางการนำเสนอด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนสามารถจัดลำดับข้อมูล กระบวนการนำเสนอแบบมีขั้นตอน และเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ฟัง

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้-22 มีนาคม 2566
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น***
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/pqKxqi342v9czQth8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (ILO) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)
โทร. 0-2470-9625 อีเมล์ : ipu@kmutt.ac.thworkshop U&I Experience Sharing

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.