เขิญเข้าฟังการบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners

เขิญเข้าฟังการบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners

การบรรยาย Episode 1: Basic Concept of Random Forest, Support Vector Machines, Neural Network, and Genetic Algorithm for Beginners

กลุ่มวิจัยวัสดุฉลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจในเทคโนโลยี
Machine Learning เข้าฟังการบรรยาย Episode 1
โดย ผศ.ดร. สอนกิจจา บุญโปร่ง

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมเครื่องกล อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 6

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerLZPDnmANevV7Ws-h0fSX4e6OpGeFKGTnpmTUTINFdf7nfw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Email : anak.kha@kmutt.ac.th

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.