วช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566 [ปิดรับ 16 ก.พ.]

วช. รับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2566 [ปิดรับ 16 ก.พ.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ทั้งทางด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 600,000 บาท สำหรับโครงการไม่เกิน 2 ปี และสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับโครงการไม่เกิน 1 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด โดยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ MS- word และ PDF เข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบ และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และผู้บริหารจะดำเนินการรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน หรือไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอโครงการ

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/NRCTNewYoungres66

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/NRCTnewyoung66.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.