สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 28 มี.ค.]

สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 28 มี.ค.]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนงานวิจัยดังนี้
(1) แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
(2) แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
(3) แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
(4) แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

งบประมาณโครงการสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ปี (ในกรณีโครงการต่อเนื่องนักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) ให้ชัดเจน) หัวหน้าโครงการสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ สวรส. กำหนด
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ MS-word และ PDF เข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบ และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และผู้บริหารจะดำเนินการรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน หรือไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอโครงการ

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/hsri67

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/hrsi67.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.