ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ :
ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ :

ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ

3. งบประมาณโครงการ :

โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี
สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ กค. 23-1

4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน :

ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

5. เงื่อนไขอื่นๆ :

ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ

6. การยื่นข้อเสนอโครงการ :

ให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) แนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 พร้อมทั้งต้องทำการประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/prkmuttfund66.pdf

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://kmutt.me/form-kmutt66-2

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 02-470-9621 Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.