การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) [ปิดรับ 24 เม.ย.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” ประกอบด้วย 2 หัวข้อการวิจัย ดังนี้

1. การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ มุ่งเน้นการนำนโยบาย ข้อตกลง ความร่วมมือ เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่เกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน สถานที่เป้าหมาย
2. การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ มุ่งเน้นการหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัย ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ในการรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
(หากอาจารย์และนักวิจัยไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปที่ฝ่ายเลขาของโครงการ e-ASIA JRP ผ่านทางอีเมล easia_secretariat@jst.go.jp)

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/pj0V1p5

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/67eASIA.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.