สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ ๑ ในกรอบวงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ มาตรา 26 (1) และ (2) ภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่
(1) Digital Manpower
(2) Digital Agriculture
(3) Digital Technology
(4) Digital Government

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด
2. สมัครบัญชีผู้ใช้และจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบของแหล่งทุนที่ https://defund.onde.go.th
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยข้อเสนอโครงการของท่านต้องอยู่ในสถานะ Require university admin

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ท่านได้ทันต่อกำหนดการของแหล่งทุนต่อไป

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/ondefund66

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/182onde.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

สดช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.