ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) [ปิดรับ 25 ม.ค. 66]

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ส.กทอ.

สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการ โดยขอให้ท่านประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับภาควิชา/คณะเพื่อจัดทำเอกสารแนบ 1-5 สำหรับการเปิดใช้งานระบบของ ส.กทอ. ประจำปี 2566
2. นำส่งเอกสารแนบ 1-5 ผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ระบุชื่อทุน “ส.กทอ. ประจำปี 2566 กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (รอบที่ 2)” ภายในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 (สถานะ Require university admin review)
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสร้างบัญชีโครงการในระบบของ ส.กทอ. ตามข้อมูลที่ท่านแจ้งเข้ามาในระบบ KIRIM จากนั้นระบบของ ส.กทอ. จะทำการส่ง username และ password ไปทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้
4. ผู้จัดการโครงการที่ได้รับ username และ password แล้ว ต้องดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด (เอกสารแนบ 5) ในระบบของ ส.กทอ.
5. หลังจากยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ส.กทอ. เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำส่งไฟล์เอกสาร (MS Word และ PDF) ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 ชุด พร้อมระบุชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน และรหัสโครงการ และส่งไปที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบของ ส.กทอ.

ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและทำการเปิดบัญชีผู้ใช้ในระบบของ ส.กทอ ได้ทันต่อกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการ

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/TDX0K0W

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/eppo66round2.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.