การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 [ปิดรับ 24 ม.ค. 66]

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 [ปิดรับ 24 ม.ค. 66]

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 โดยลักษณะงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ดังนี้

1. โครงการวิจัยขั้นริเริ่ม: สนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาหรือพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดหรือสมมติฐานของงานวิจัย หรือการวิจัยเริ่มต้นเพื่อสร้างความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ โดยให้การสนับสนุน 200,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปี
2. โครงการวิจัยมุ่งเป้า: เป็นโครงการที่มีเป้าหมายความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับ TRL 4-9 โดยให้การสนับสนุน 500,000 – 2,000,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับประเด็นการวิจัย

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept paper) ตามแบบฟอร์มของการยางฯ
2. นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 (สถานะในระบบ KIRIM: Require University Admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป
3. จัดส่งไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง ทางอีเมล researchaot@gmail.com ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings ID: 979 1332 3228 Passcode : 213895 ดูรายละเอียดจากเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/2567RAOT

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/4340RAOT.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.