สำนักการศึกษาประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 13 ม.ค. 66]

สำนักการศึกษาประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 13 ม.ค. 66]

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้

1. กรอบการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรอบวงเงิน 30,000 บาท/โครงการ
2. กรอบการวิจัยทางด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยข้อเสนอโครงการเน้นการพัฒนาความสามารถด้านทักษะอาชีพ โรงเรียน 3 ภาษา โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กรอบวงเงิน 50,000 บาท/โครงการ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ (อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ) ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักการศึกษา พร้อมนำส่งที่ สวนพ. จำนวน 1 ฉบับ
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ MS- word และ PDF เข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/educationtechnology และ https://kmutt.me/DevEducation ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ สวนพ. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของแหล่งทุนต่อไป

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/4165edubkk.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.