บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ประจำปี 2566 [ปิดรับ 11 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้อเสนอชุดโครงการต้องมีเอกสารความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลขึ้นไป ภายใต้กรอบการวิจัยดังนี้

1. การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประเด็นย่อย “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” กรอบงบประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี
2. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่
เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประเด็นย่อย “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” กรอบงบประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท/โครงการ หรือ 3,000,000 – 5,000,000 บาท/ชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ (word และ pdf) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดตามประกาศของ บพท. เพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/LearningCity และ https://kmutt.me/smartcity

และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยข้อเสนอโครงการของท่านในระบบ KIRIM ต้องอยู่ในสถานะ University admin review และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอชุดโครงการ

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/4145learncity.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.