บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 4 ม.ค. 66]

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 4 ม.ค. 66]

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบงบประมาณ 1,000,000 – 3,000,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ให้ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการการตามแบบฟอร์มของ บพท.
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ (word และ pdf) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการวิจัยศึกษารายละเอียดตามประกาศของ บพท. เพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/bodercity2566

และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยข้อเสนอโครงการของท่านในระบบ KIRIM ต้องอยู่ในสถานะ University admin review และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อเสนอเชิงหลักการไม่เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองการส่งข้อเสนอเชิงหลักการ

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/4144bodercity.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.