เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศ และเพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับมาพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

สวนพ. ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนสนับสนุน
2. สมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยดำเนินการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 (สถานะ KIRIM: Require university admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมและนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

*** ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาให้ความเห็นต่อผู้สมัครแต่ละท่านในระบบ KIRIM หัวข้อ Comment **

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.