เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ม.ค. 66]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเวลาการรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอตลอดทั้งปี

กำหนดวันส่งเอกสารภายในวันที่ :
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค. 2565 ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 3 31 มกราคม 2566 ครั้งที่ 4 30 เมษายน 2566

สัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 สิงหาคม-กันยายน ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม ครั้งที่ 4 พฤษภาคม-มิถุนายน

หมายเหตุ กรณีขอขยายเวลา โปรดแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ประสานงานล่วงหน้า 1 เดือน

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป

สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้
1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form)
2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.)
3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
5. หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ. (Letter of Recommendation (LOR))

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/2010.pdf

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://kmutt.me/Post-doctoral Fellowship

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email : wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.