ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน Distinguished Visiting Professor และทุน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน Distinguished Visiting Professor และทุน Visiting Professor ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น

สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการส่งข้อมูลโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป ทั้งนี้ สวนพ. ได้แนบข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)

ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้-31 ก.ค.2565
พิจารณา : ช่วงเดือน ก.ย. 2565

ช่วงเวลาการรับสมัคร : รอบที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2566
พิจารณา : ช่วงเดือน มี.ค. 2566

เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/

หมายเหตุ ข้อมูลต้องอยู่ในสถานะรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย หากส่งข้อมูลไม่ทันในเวลาดังกล่าว จะขอเลื่อนไปพิจารณาในครั้งถัดไป

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/2192.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณญาณี นาแถมพลอยโทร. 02-470-9687 Email : yanee.nat@kmutt.ac.th, yanee.nat@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.