ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดโครงการบรรยายเรื่อง “ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วิทยากรโดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สวนพ. คุณสุเทพ ทัดเทียม นิติกร สวนพ. และคุณชนาภา ขยันนา นักทรัพย์สินทางปัญญา สวนพ.

การจัดบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคม มจธ. ทุกท่านได้รับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2565” ได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบใหม่ที่บังคับใช้ทดแทนระเบียบ สจธ. ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 เดิม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจโปรดแจ้งเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Google Form ได้ที่ https://kmutt.me/IPlaw2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-470-9663

ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ. ครั้งที่ 2

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.