วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 [ปิดรับ 14 ธ.ค. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นรางวัลอันดับสูงสุด ระดับดีเด่น ระดับดีมาก จากเวทีที่ วช. จัดขึ้นหรือจากเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในระดับเหรียญทองขึ้นไปจากเวทีระดับนานาชาติหรือจากเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด
2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (kirim) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ขอให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 (สถานะในระบบ KIRIM: Require University admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและเสนอผู้บริหารรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป

เอกสารประกอบ : https://kmutt.me/ต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/3817nrctinv66.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.