ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566

วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษาเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักวิจัยที่สนใจเข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRIIS หน่วยงานละ 2 คน ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11603

ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/3173NRIIStrain.pdf

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว และมีผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถเข้ารับการอบรมผ่านทาง Facebook Live ได้อีกหนึ่งช่องทาง

**ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดการอบรม หรือรับชมคลิปวีดีโอบันทึกการอบรมย้อนหลังได้หลังสิ้นสุดการอบรมผ่านทางกลุ่ม facebook : “NRIIS”

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อนางกนกพร เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 617, 607
โทรสาร : 0 2579 6382

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.