บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) กรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนงาน เช่น
– พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง
– ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Food, Novel Food
– พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด
– พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
– พัฒนาโครงข่ายระบบรางเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า

ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข.
(หมายเหตุ: โครงการจะต้องมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ)
** เงินทุนที่ใช้ทำโครงการ หมายถึง เงินทุนในรูปแบบ in cash ที่ บพข. และ ภาคเอกชน สมทบร่วมกัน **
2. นำส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. (สถานะ Require University admin review)
หมายเหตุ: เอกสารที่ต้องแนบเข้าไปในระบบ ประกอบด้วย 1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS Word และ pdf 2. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับ TRL หรือ SRL

เอกสารประกอบ : https://kmutt.me/PMUC2023round2

บันทึกข้อความ : https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/66×3208.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.