ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 – 2023 [ปิดรับ 5 ต.ค. 65]

ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 – 2023 [ปิดรับ 5 ต.ค. 65]

ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 – 2023

สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก

รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 10 ทุน

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kmutt.me/IndiaScienceResearch และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครโดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายังสวนพ. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่อทำหนังสือเสนอชื่อให้ สป.อว. ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.thุ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.