ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ส.ค. 65]

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 31 ส.ค. 65]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาในระยะยาว

โดยทุนนี้จะมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่อง ลับ หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นผู้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งทุนต่างๆ และวช. จะเชิญให้ผู้สมควรได้รับทุนเขียนข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็ม เพื่อส่งให้คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินก่อนการทำสัญญารับทุน

ขอเรียนเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะละไม่เกิน 3 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)
2.ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ /h-index/ impact factor ของวารสาร/ จำนวน citation
3.มีศักยภาพในกานำผลงานไปใช้ประโยชน์
4.คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
5.ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
6.จริยธรรมด้านการวิจัย
7.ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัยและวิชาการ
8.ไม่เคยได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น หรือไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) แล้ว 2 ครั้ง
9.ไม่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ตำแหน่งคณบดีขึ้นไป

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
1.ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ (recognition)
2.ผลงงานวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือในประเทศที่มี peer review อย่างเคร่งครัด
2.2 หนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องจากงานวิจัย (research monograph) ที่มี peer review
2.3 บทความคัดสรร (selected papers) ในหนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่มี peer review
2.4 บทความตีพิมพ์รวมเล่มหลังการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่มี peer review
2.5 การเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
3.มีศักยภาพในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
4.คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
5.ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
6.จริยธรรมด้านการวิจัย
7.ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัย และวิชาการ
8.ไม่เคยได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น หรือไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) แล้ว 2 ครั้ง
9.ไม่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ตำแหน่งคณบดีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYgtcDI4r_Si4hlEWGzUb5HiXropq5Li

ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งชื่อผู้สมควรได้รับทุนฯ มายังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตามที่อยู่นี้

กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arf.s@nrct.go.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.