สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 25 ส.ค. 65]

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 25 ส.ค. 65]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (Selected Topics) สำหรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นวิจัยดังนี้

1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยใช้ลดต้นทุนการปลูก ไม่เกิดการสูญเสีย และไม่มีสารปนเปื้อน (โลหะหนัก) รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์/วิธีการปลูก เพื่อได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของตลาด
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญสูงสุดและการปนเปื้อนของโลหะหนัก ที่มีราคาไม่สูง เหมาะสมต่อขนาดการผลิต
3. การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพร้อมใช้
4. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มการดูดซึมสารสำคัญของขมิ้นชันเข้าสู่ร่างกาย
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร การวิจัยต่อยอดสรรพคุณทางยาจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน
6. การวิจัยทางคลินิกเพื่อยืนยันประสิทธิผลของสารสกัดหรือตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนประกอบหลักของขมั้นชัน บัวบก หรือฟ้าทะลายโจร

สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ (ลงนามโดยผู้อำนวยการแผนงาน/หัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก.
2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS word และ pdf ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 (สถานะ Require University Admin review) เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและเสนอผู้บริหารลงนามในข้อเสนอโครงการ
3. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS word และ pdf (ได้รับการลงนามจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย) ภายในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ: สำหรับปีงบประมาณ 2566 สวก. ขอให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับพิมพ์และ CD บันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนศึกษารายละเอียดตามประกาศรับข้อเสนอโครงการและดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด

เอกสารประกอบ : https://kmutt.me/arda3p

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร) ประจำปีงบประมาณ 2566

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.