ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 2ุ6 ก.ย. 65]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 [ปิดรับ 2ุ6 ก.ย. 65]

ด้วย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 1,850 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงิน 70 ล้านบาท
2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 100 ล้านบาท
3. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ วงเงิน 200 ล้านบาท
4. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร วงเงิน 35 ล้านบาท
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงิน 35 ล้านบาท
6. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคารบ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ วงเงิน 760 ล้านบาท
7. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 760 ล้านบาท

ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการ โดยขอให้ท่านประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับภาควชา/คณะเพื่อจัดทำเอกสารแนบ 1-4 สำหรับการเปิดใช้งานระบบของ ส.กทอ. ประจำปี 2566
2. จัดส่งเอกสารแนบ 1-4 และข้อเสนอโครงการเข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ระบบชื่อทุน “ส.กทอ. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปี 2566” โดยข้อเสนอโครงการของท่านต้องอยู่ในสถานะ University admin
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสร้างบัญชีโครงการในระบบของ ส.กทอ. ตามข้อมูลที่ท่านแจ้งเข้ามาในระบบ KIRIM แล้วระบบของ ส.กทอ. จะทำการส่ง User/Password ไปทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้
4. ผู้จัดการโครงการที่ได้รับ User/Password ต้องดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 5-12) ในระบบการส่งข้อเสนอโครงการของ ส.กทอ.
5. หลังจากยื่นข้อเสนอโครงการในระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลโดยบรรจุลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 ชุด โดยต้องระบุชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน และรหัสโครงการ พร้อมจัดส่งไปที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน

ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และจัดส่งข้อเสนอโครงการของท่านในระบบ KIRIM ดังนี้

กลุ่มงานที่ 1-6 ขอให้จัดส่งเข้าระบบ KIRIM ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.
กลุ่มงานที่ 7 ขอให้จัดส่งเข้าระบบ KIRIM ภายในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

โดย สวนพ. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและทำการเปิดบัญชีผู้ใช้ในระบบของ ส.กทอ ได้ทันต่อกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการของ ส.กทอ.

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/eppo66

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654
Email :
research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.